Välkommen till DopplerPad

Skapa och spela musikhookar, fraser, och loops snabbt och enkelt med en mängd av specialskapade synt och sample-baserade instrument. Skapa samplar lekande lätt och väv in dem i dina kompositioner.

DopplerPad är ett uttrycksfullt beröringsinstrument framtaget för iPhone och iPod Touch. Använd rytmisk och melodisk automation för att skapa fraser genom att röra fingrarna fritt runt på musik-pekskärmen (Touchpad).

Det du drar och markerar reagerar genom att komma till liv med visuell feedback, så du kan se själva spåret (groove).

Exempel på DopplerPads egenskaper:

    * 37 Instruments som innefattar ledinstrument, bas, ljudeffekter, trummor och samplar
    * Två pekskärmar
    * Visuell feedback för att se spåret
    * Två inställningar (modes) för inspelning: Overdub och Replace
    * En mixer för kontroll av cross-fading, muting och uppspelning
    * Spara loops och fraser. Ladda in dem i Performance
    * Gate Arpeggiator för att skapa uttrycksfulla rytmiska mönster (patterns)
    * Skapa samplar var som helst med externa eller inbyggda mikrofoner
    * Reglerbart tempo och looplängder
    * Programmerbar skala för att stanna kvar inom tonarten
    * Reglerbar oktav för fullständig spännvid av noter

Skärmbilder

Vänster till höger: Platta A, Mixer, Platta B

DopplerPad har tre huvudskärmar: två musikpekskärmar på varsin sida av en mixer. Föreställ dig en klassisk DJ-utrustning med två skivtallrikar och en mixer i mitten. Öppna DopplerPad mot mixern och knacka lätt på platta A eller B för att se pekskärmarna.

Musik-pekskärmar (Touchpads)


Platta A och platta B tillhandahåller instrument och verktyg för att skapa solon, loopar och fraser.

Spela din Touchpad

Dra och knacka lätt på den stora centrala ytan för att skapa ljud och visuella bilder. De horisontella och vertikala axlarna styr många olika ljudparametrar (t.ex. glid åt vänster och höger för att ändra ton, glid upp och ned för att modifiera ett filter).

Hur snabbt du knackar styr volymen på noten som du spelar.

Velocity är som att trycka ned en pianotangent hårdare eller svagare för att spela högre eller tystare noter.

Användning av instrumenten

DopplerPad har 6 typer av instrument: Bass, Drums, FX, Lead, Pad och Sampler, som alla har getts sin egen färg.

Val av instrument

Instrumentmeny

För att visa eller dölja instrumentmenyn, knacka lätt på knappen märkt med den nuvarande instrumenttypen. Dra på menyn för att bläddra igenom instrumenten, och knacka på ditt val.

Tonbaserade instrument

När du spelar tonbaserade instrument, så styrs tonen av den horisontella axeln på”touchpad”, och den vertikala axeln styr parametrar som filter. Noterna visas genom vertikala staplar på ”touchpaden”.

Oktavkontroll

Touchpaden har ett omfång på en oktav. Dra oktavkontrollen till vänster eller höger för att ändra den nuvarande oktaven. Varje dragning innebär en förskjutning upp eller ned av en hel oktav från nuvarande position.

Oktavkontrollen visar startnoten på skalan och oktavnumret i det nedre vänstra hörnet.

Byte av oktav medan en not spelas medför omedelbar ändring av noten.

Trumuppsättning

Trumuppsättningen styr flera olika ljud på touchpaden. När en trumuppsättning väljs, så uppvisar touchpaden ett rutnät, och varje cell i nätet sätter igång olika ljud från uppsättningen.

Samplar

Efter att du har valt en sampler, så kommer en sampler-knapp fram på skärmen i stället för oktavkontrollen. Knacka lätt på sampler-knappen för att börja spela in med telefonens mikrofon (eller med en extern mikrofon om tillkopplad).

Om du har en iPod Touch, behöver du koppla in en extern mikrofon i uttaget för hörlurar för att spela in samplar.

Samplern spelar in under fyra sekunder eller tills du trycker på stoppknappen.

Efter inspelning av en sample, visas ljudet i formen av en vattenvåg på skärmen. Knacka var som helst på vågformen för att börja spela från den positionen i samplet.

Varje Sampler bibehåller sin inspelning tills du skapar ett nytt sample.

Redigering av skalor

Använd Scale Editor för att skapa skikt av loops, fraser och arpeggios som stannar kvar inom tonarten. Standardskalan är en kromatisk skala (alla 13 noterna) från vänster till höger.

Scale Editor

För att visa eller dölja scale editor, knacka på oktavkontroll. Knacka lätt på en aktiverad pianotangent för att avaktivera den, och vice-versa. Avaktiverade tangenter ser gråaktiga ut och finns inte tillgängliga som noter på touchpaden. Detta återspeglas genom antalet vertikala linjer på touchpaden.

Scale Editor med avaktiverade tangenter

Ändra startnoten på skalan genom att dra Scale Editorn till höger eller vänster. Startnoten och oktavnumret visas i hörnet.

Några användbara skalor (tonart C):

Ionian
Dorian
Phrygian
Lydian
Mixolydian
Aeolian
Locrian
Major Blues
Minor Blues
Diminish
Combination Diminish
Major Pentatonic
Minor Pentatonic
Raga Bhairav
Raga Gamanasrama
Raga Todi
Spanish Scale
Gypsy Scale
Arabian Scale
Egyptian Scale
Hawaiian Scale
Bali Island Pelog
Japanese Miyakobushi
Ryukyu Scale
Wholetone
Minor 3rd Interval
3rd Interval
4th Interval
5th Interval


Användning av The Gate/Arpeggiator

Gate/Arp-kontrollen är ett verktyg för groove och rytm. Det skapar invecklade rytmiska fraser som synkroniseras med tempot.

Gate/Arp-mönstren är 4 slag (1 takt) långa och följer loopens takt. När Gate/Arp är på så är alla ljud som spelas på touchpaden begränsade till Gate/Arp-mönstret. Spela mönstret genom att hålla ned ditt finger på touchpaden.

Aktivering av Gate/ArpKnacka lätt på Gate/Arp-knappen för att aktivera eller avaktivera gating. Det lyser gult när den är aktiverad.

Du kan aktivera och avaktivera Gate/Arp medan du håller ned noter.

Redigering av Gate/Arp Pattern

Gate/Arp Editor

Gate/Arp Editorn hittar du till höger om knappen för aktivering/avaktivering av Gate/Arp. Knacka lätt på den för att visa eller dölja Gate/Arp Editor.

De numrerade vertikala taktstrecken representerar en takt. Knacka lätt för att skapa korta noter; knacka och dra för att skapa långa noter. Knacka för att ta bort noter, eller knacka och dra för att radera en sektion.

Du kan redigera mönstret medan du håller ned en not.

Loops & inspelning

Loopens tidslinje

Loopens tidslinje: 8-takts loop

Loop Timeline löper tvärs över den övre delen av touchpaden, och är uppdelad i taktslag och taktstreck och visar antalet taktslag i slingan/loopen.

När en loop spelas, rör sig en grön ruta från vänster till höger, som visar vilken takt som spelas.


Loopmeny

Loopmeny

Knacka lätt på tidslinjen för loopen för att visa eller dölja loopmenyn.

Kontroll av tempo

Tempo, som mäts i BPM (Beats Per Minute - taktslag per minut), påverkar med vilken hastighet som loopsen spelas in och Gate/Arp mönstren spelas. För att byta tempo, knacka lätt och håll pilen till vänster eller höger om det nuvarande tempot.

När du har skapat en slinga, kommer ändring av tempot inte att ändra uppspelningen av vad du har spelat in.

Reglering av loopens längd

Loopar kan ställas in på 1, 2, 4, 8 eller 16 taktslag genom att knacka lätt på respektive knapp.

Ändra av looplängden på existerande loopar för roliga effekter.

Inspelning av loop


Inspelningskontroll: <Rec> Inställning


Inspelningskontroll: <Clear> Inställning


Inspelningskontrollen spelar in loopar i två olika inställningar. Växla mellan inställningarna genom att knacka lätt på <Rec> eller <Clear>.

<Rec> inställning:
Knacka lätt på den runda knappen medan <Rec> visas för att påbörja inspelning. Inspelningen fortsätter tills du knackar lätt på den runda knappen.

Inspelning under denna inställning lägger till allt som du spelar till loopen, även när audion redan är inspelad.

<Clear> Inställning:
Knacka och håll den runda knappen medan <Clear> visas för att rensa och ersätta delar av loopen. Det existerande inspelade audiot kommer att raderas medan du håller ned knappen. Detta kommer att upphöra så fort du släpper knappen.

Vid <Clear> inställningen kommer allt som spelas att spelas in, men det nya audiot kommer att ersätta den existerande loopen när du håller fingret på knappen.

Rensa ut delar av en loop för att skapa intressanta rytmiska variationer.

Spelning av Loops

Spelkontroll

Knacka lätt på spelkontroll för att spela eller stoppa en loop.

Om en loop spelas på den andra touchpaden, så kommer spelning på den nuvarande touchpaden automatiskt att synkroniseras till det "närmaste taktslaget" så att båda kommer i takt.

Mixer

Mixerbild

Mixern erbjuder möjlighet till att ”crossfada”, spela, stoppa, göra ”mute” och "beat cut" på båda pekskärmarna. Spara och ladda loopar vid den här bilden.

Användning av Crossfader

Crossfadern blir otydlig mellan de två pekskärmarna. De båda pekskärmarna spelar på samma nivå när crossfadern är centrerad. För över crossfader för att ändra mixen.

Knacka lätt var som helst på crossfader-balken för att hoppa till den positionen.

Styrning av loopar från mixern.

Spela /Stoppa

Knacka på Play-knappen för att starta och stoppa loopen.

Utan ljud (Mute)

Tryck in mute-knappen för att dämpa en touchpad.

Beat Cut

Beat Cut Control

Skärmen Beat Cut Control visar den nuvarande takten i loopen. Håll in Beat Cut Control för att kontinuerligt spela de nuvarande taktslagen. Loopen fortsätter från dåvarande positionen när den släpps.

Auto Sync

Uppspelningen av de två pekskärmarna stannar kvar i synkroniserad takt när du laddar och spelar loopar.

Om pekskärmarna har olika tempon, så behålls inte synkroniseringen.

Användning av loopbanken

Loopbank

Loopbanken sparar och hanterar loopar. Varje loop visas genom de färger och rutor som spelas på touchpaden. Sparade loopar kan också visa tempo, loop- längd och starttonart.

Spara loopar

Dra en loop från en touchpad till sidan av mixern till en cell i loopbanken för att spara den.

Ladda loopar

Dra en loop från loopbanken till valfri touchpad för att ladda den, spela upp den, spela in och modifiera som vanligt.

Duplicering av loopar.

Dra en loop till en annan cell för att skapa en kopia.

När man drar en loop till en cell som upptas av en annan loop kommer den att skriva över den loopen.

Radering av loopar

Dra loopen från banken eller touchpaden till skräpkorgen i mitten av skärmen för att radera den.